“Google Analytics” -den IP adresiňizi aýyrmak üçin “Semalt” -dan görkezmeler

Google Analytics-de özüňiziň barmagyňyz sebäpli nädogry netijeleri başdan geçirýärsiňizmi? “Google Analytics” hasabynyň netijelerinden öz IP adresiňizi aýyrmak üçin “Semalt” -yň müşderi üstünlik dolandyryjysy Aleksandr Peresunko tarapyndan görkezilen maslahatlara eýeriň :

1. Google Analytics-e giriň

2. IP adresiňizi kesgitläň

3. recordazgylaryňyza Kanal goşuň

4. quygy-ýygydan sorag beriň

Google Analytics-e giriň

Esasy zat, Google Analytics hasabyňyza girmek. Bu, OptinMonster kampaniýaňyz (lar) üçin Google Analytics-i resmi taýdan gurlan we analitik hasabatlaryňyza girişi kabul edýär.

IP adresiňizi tapyň

Häzirki wagtda derňew maglumatlaryňyzy öz IP adresiňiziň täsirinde saklamak üçin ýazgylaryňyza bir kanal goşmaly. Häzirki wagtda ulanýan IP adresiňizi google.com-da IP adresiniň nämedigini gözlemek arkaly tapyp bilersiňiz. Ulgam direktoryndan sorap, guramaňyzyň haýsy subnetleri we IP salgylaryny ulanýandygyny bilip bilersiňiz.

IP ýerleri üçin bellik: bu suratda IPv4 salgysyny (Web Convention Variant 4) ulanýarys, bu IP adresiniň has gysga we yzygiderli görnüşi. Recordazgylaryňyza bir kanal goşuň

Häzirki wagtda IP adresiňizden ähli hasabatlardan maglumatlary gadagan edýän ýazgy üçin kanal taýýarlamak güýçlendirilýär. Ilki bilen, interfeýsiň esasy çep burçundaky Administrator goýmasyny saýlaň. Bu köp sanly kadalaşdyryjy saýlaw bilen başga bir sahypany galdyrýar. Dolandyryjy sahypasy, iň uzakdaky çep segmenti hasaba almak üçin alternatiwalar bilen üç segmente bölünýär. Bu segmentden ähli kanallara basyň.

Sahypada kanal döretmek üçin ulanylýan çarçuwa görkezilýär

  • kanalyň adyny goýuň
  • kanalyň görnüşini öňünden kesgitlenişi ýaly paýlaň
  • saýlama kanaly saýlamak menýusyna basyň we paneli saýlaň
  • saýlanan çeşmäni ýa-da maksat açylýan menýuny basyň we IP adreslerinden işjeňligi kesgitläň
  • artikulýasiýa açylýan menýusyny saýlaň we şoňa deň bolan zady saýlaň
  • mazmun meýdanyna IP adresiňizi salyň

Iş ýagdaýyny barlamak zerurlygy bar bolsa, "Kanalyň işleýändigine göz ýetiriň" görkezýän Google Gollanmasyndan soň alyp bilersiňiz. Üýtgemegiň tizliginiň netijeliligi üçin bölüniş synagda göz öňünde tutulmaly has takyk netijeleri başdan geçirýän IP adresiňizi gözden geçirmek.

Frequygy-ýygydan berilýän soraglara aşak düşüň:

S: Köp IP adresleri ret edip bilerinmi?

J: Köp sanly IP-leriň bolmagy mümkin bolsa, ýeke kanalda dürli salgylary görkezip ýa-da birden köp kanala täsir edip biler. Şonuň ýaly-da, kesgitlän şertleriňiziň kanala goşulmajakdygyny ýa-da ret etmeýändigini anyklaň.

S: Word Press-de müşderilere girmegi nädip gadagan edip bilerin?

J: Monster Insights atly moduly ulanyp bolýar, bu ýerde dürli bölekleriň müşderilerine gol çekmezlik üçin gollanmadan soň alyp bolýar.

mass gmail